Oda Üyeliği Hakkında

 

Turist rehberlerinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine,

yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan

birine üye olmaları kanunen zorunludur.

 

Odaların yetki çevreleri TC Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olup BURO –

Bursa Turist Rehberleri Odası’nın yetki çevresi; Bursa, Bilecik ve Kütahya

illerini kapsamaktadır.

 

Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamaz. Turist rehberlerinin oda

üyeliğine kabulü için mesleğe kabul edilerek ruhsatname almış ve mesleğe

kabul koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekir.

 

Üyelik için İstenen Belgeler

Oda üyeliği başvuru dilekçesi

Bakanlıkça hazırlanmış ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği

Yerleşim yeri belgesi

Son üç ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin aslı ( Cumhuriyet savcılıklarından Sabıka kaydınızı alırken kamu kurumuna – resmi kuruma verilmek üzere ifadesini kullanınız)

Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya denklik belgesinin aslı ( Oda yetkilileri fotokopisini alarak aslını iade edeceklerdir) veya noter onaylı örneği

Son üç (3) ay içerisinde çekilmiş altı (6) adet renkli vesikalık fotoğraf

Oda üyeliği aidatı ödeme belgesi ( banka dekontu, oda makbuzu )

5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın (Türk Vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hak) noter onaylı örneği ile yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yeri belgesi. (Sadece ilgili kişilerden alınacaktır.)

Eylemli ve Eylemsiz Üyelik

 

Meslek, sadece eylemli turist rehberleri tarafından icra edilebilir. Eylemli turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması zorunludur. Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez.

 

Çalışma kartı almayan veya eylemsiz turist rehberi olarak kalmak üzere yazılı beyanda bulunan turist rehberleri eylemsiz turist rehberi olarak sicile işlenir. Eylemsiz turist rehberleri, meslek kuruluşları organlarının seçimlerinde oy kullanamaz ve bu organlarda görev alamazlar. Aralıksız 8 (sekiz) yıl süreyle eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerekir.

 

Üyelik Aidatı

 

Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

 

Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder.

 

resmi3Üye aidatları ilgili Birlik tarafından yıllık olarak belirlenir ve rehberler tarafından üyesi oldukları odaya ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

Üyelik Aidatı her yıl TUREB ve BURO tarafından duyurulur.

 

 

 

Meslek Sicili

 

Üyelerin meslek sicilleri odalar tarafından tutulur ve odanın bağlı olduğu Birliğe (TUREB) gönderilir. Birlik veri tabanı oluşturur ve bu veri tabanını Bakanlığın kullanımına sunar.

 

Nakil İşlemleri

 

Kanun gereğince, rehberlerin ikamet ettiği ildeki Odaya kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

İkamet adresini, yani resmi kayıtlardaki yerleşim yeri adresinin değişmesi durumunda, en geç 2 ay içinde oda nakil işlemleri gerçekleştirmelidir.

 

Nakil işlemi için bir dilekçe (Örneğin; … ilinde ikamet etmekteyim, dosyamın … odasına nakil edilmesini arz ederim.) ve ekinde ikametgah belgenizin aslı ile üyesi bulunduğunuz odaya başvurmanız gerekmektedir. Üyesi bulunduğunuz Oda, sicil dosyanızı naklinizi yapmak istediğiniz odaya gönderecek ve böylelikle yeni odanızdaki üye kaydınız gerçekleşecektir.

 

Çalışma kartlarınız; üyesi olduğunuz Oda tarafından verilecektir. İçinde bulunulan yılın başında yapılacak nakil işlemlerinde çift aidat ödeme durumunuz söz konusu olmayacaktır.

 

Üyelik ve Başvuru

Bizi Takip Edin

Yeşil PR İletişim&Yayıncılık

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası

Bursa - Bilecik - Kütahya

 

ADRES : Reyhan Mah. Park Sok. Melek Sultan İş Merkezi

No:12/25, 16030 Osmangazi,  Bursa / TÜRKİYE

TEL : +90 224 225 25 16

FAKS : +90 224 222 25 16

E-POSTA : buro@buro.org.tr

Çalışma Saatimiz: 09.00 – 17.00